Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line stránek Family Tree Factory umístěných na webovém rozhraní www.laserplzen.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi 

Ing. Lucie Smetanová – Laser Plzeň 

se sídlem Borská 1515/27, Plzeň 30100

IČ: 02060311, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Plzně pod č.j.: MMP/361841/21

adresa pro doručování: Borská 1515/27, Plzeň 30100

telefon: +420 731 48 58 83

e-mail: info (zavinac) laserplzen.cz

webové stránky: www.laserplzen.cz

jako prodávající a vámi jako kupujícím.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. SHRNUTÍ OBSAHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Pro uzavření kupní smlouvy je potřeba odeslat objednávku a my ji musíme přijmout. Vznikem kupní smlouvy se zavazujeme dodat zboží z objednávky a vy zaplatit kupní cenu a zboží převzít (viz článek 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Upozornění na to, že se jedná o zakázkovou výrobu a informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 6. Reklamace se řídí  článkem 7 obchodních podmínek. 

1.2. JEDNÁ SE O SPOTŘEBITELSKOU SMLOUVU?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.3. ČÍM SE ŘÍDÍ NAŠE VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

·       těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

·       Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

·       podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

·       objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

·       zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); 

·       zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany. 

V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek, kdy tato odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před obchodními podmínkami.

1.4. JAK VYJÁDŘÍTE SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI?

Zasláním objednávky a platby za zboží stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.5. CO BYSTE JEŠTĚ OHLEDNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK MĚLI VĚDĚT?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.


2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. JAK UZAVÍRÁME KUPNÍ SMLOUVU?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste (i) odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami, (ii) aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany, (iii) abychom vypracovali grafický návrh objednávky podle vašich požadavků a konečně, (iv) aby došlo k Vašemu písemnému potvrzení grafického návrhu objednávky. Kupní smlouva je účinná splněním všech popsaných podmínek. 

Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, ale o výzvu k podání nabídky. Vaše objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Prezentace zboží má ilustrativní charakter a vzhled skutečného výrobku se může mírně lišit. Vždy je rozhodující textový popis zboží, a především váš konkrétní požadavek provedení. 

2.2. JAK PODAT OBJEDNÁVKU?

Objednávku můžete podat prostřednictvím webového formuláře nebo emailem. Vždy vás následně kontaktujeme a upřesňujeme spolu její detaily. 

Konečný grafický návrh, který obsahuje vámi udaná data v domluvené podobě, posíláme vždy ke konečné kontrole. Kupující je povinen správnost údajů a jejich rozmístění v grafickém návrhu písemně odsouhlasit. Poté se stává objednávka závaznou, vzniká kupní smlouva a je vystavena faktura. Fakturu vám společně s potvrzením závazné objednávky zašleme na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Po jejím uhrazení přistupujeme k výrobě. 

Kupující bere na vědomí, že všechny údaje uvedené v závazné objednávce, včetně zobrazovaných dat, jsou správné a je za ně zodpovědný kupující. Údaje o kupujícím podléhají ochraně osobních údajů.

2.3. MŮŽETE JIŽ ODESLANOU OBJEDNÁVKU ZRUŠIT NEBO ZMĚNIT?

Zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud zrušíte závaznou objednávku (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.


3. CENA

Cena zboží uvedená na webovém rozhraní je včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí zásadně v případech, kdy je doručováno v rámci území České republiky.

3.1. MŮŽE SE CENA NA WEBOVÉM ROZHRANÍ MĚNIT?

Pokud již není aktuální cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, obratem vás upozorníme. Změna ceny však nemá vliv na již přijaté objednávky, pokud k ní došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle §552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle §571 občanského zákoníku.


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. JAKÉ ZPŮSOBY PLATBY PŘIJÍMÁME?

Platby přijímáme bezhotovostně na náš bankovní účet před dodáním zboží (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky). Těmito pokyny jste povinni se řídit.

Úhradu celé kupní ceny požadujeme vzápětí po přijetí objednávky, tedy ještě před odesláním nebo předáním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

Společně s kupní cenou jste povinni zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

4.2. KDY NASTANE SPLATNOST KUPNÍ CENY?

Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. 

Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.


5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. JAK POSÍLÁME ZBOŽÍ?

Na webových stránkách jsou uvedeny aktuální způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na přepravu. 

Pokud je způsob přepravy smluven na základě vašeho zvláštního požadavku nebo mimo Českou republiku, nesete riziko a dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Přepravci jsou předány vámi sdělené kontaktní údaje (vaše adresa, kontaktní osoba, telefon). Nesete plnou odpovědnost za správnost sdělených informací. 

5.2. KDY VÁM ZBOŽÍ DODÁME?

U zakázkové výroby je stanovena dodací lhůta 2 až 9 týdnů na výrobu od data uhrazení výrobku kupujícím. (Doba dodání může být ovlivněna zaplněním výrobní kapacity, event. poruchou na výrobním stroji. Na dobu trvání výroby bude zákazník vždy předem nebo bez odkladů upozorněn.)

Zavazujeme se, dle svých možností, ve vlastním zájmu, a především s ohledem na vás, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu.

Jsme-li podle kupní smlouvy povinni dodat zboží na místo určené vámi v objednávce, jste povinni převzít zboží při dodání.

Dodáním zboží se podle těchto obchodních podmínek rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Doručované (nepoškozené) zboží máte povinnost převzít. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. 

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.  

Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit.

5.3. JAK POSTUPOVAT PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží

V případě jakýchkoliv závad máte povinnost sepsat s přepravcem škodní zápis a zároveň nás neprodleně kontaktujte. Zajistěte fotodokumentaci poškození obalu, případně zboží. Kompletnost a bezvadnost zboží uvnitř obalu máte povinnost povinen zkontrolovat bez zbytečného odkladu po převzetí. V případě zjištění jakéhokoli poškození či nesrovnalosti nás ihned kontaktujte. Dokud vám přijetí této informace nepotvrdíme a neposkytneme další pokyny, se zbožím nemanipulujte. Jedině tak tak bude možné posoudit a prokázat stav zboží při převzetí. 

Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. V případě, že nám okamžitě neoznámíte poškození obalu při převzetí zboží, nebo nekompletnost dodávky či mechanické poškození zboží neprodleně po vybalení, nebude možné na následující s tím spojené reklamace brát zřetel. 

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5.4. CO SE STANE V PŘÍPADĚ, ŽE ZBOŽÍ NEPŘEVEZMETE?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. 

Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží) máme dále právo podle svého uvážení buď přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku, nebo k odstoupení od smlouvy a následnému jednostrannému započtení veškerých nákladů spojených s výrobou a dopravou zboží na kupní cenu. Zbývající část kupní ceny vám bude vrácena.


6. ZBOŽÍ NA ZAKÁZKU A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. OD SMLOUVY ODSTOUPIT NELZE

Vezměte prosím na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží vyrobeno podle vašich požadavků nebo pokud bylo zboží přizpůsobeno vašim osobním potřebám. Veškeré námi vyráběné zboží je považováno za zboží na zakázku, neboť vždy obsahuje Vaše specifické údaje.

Upozorňujeme vás tedy, že na zboží vyrobené na zakázku se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy, vrácení peněz ani možnost výměny za zboží jiné. Jedná se o produkt, který byl vyroben na míru kupujícímu, na základě jeho požadavků, zobrazující jím zaslaná a schválená data a údaje. 

6.2. KDO RUČÍ ZA SPRÁVNOST ÚDAJŮ

Kupující bere na vědomí, že všechny údaje uvedené v závazné objednávce udal správné a je za ně zodpovědný kupující. 

Konečný grafický návrh vám vždy posíláme ke kontrole. K výrobě se přistupuje až po vašem výslovném písemném schválení a po uhrazení kupní ceny.

6.3. KDY MŮŽEME ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY MY?

Vyhrazujeme si právo v následujících případech odstoupit od kupní smlouvy:

  • neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti; 
  • zboží jste nepřevzali;
  • ani po opakované výzvě jste nedodrželi své povinnosti vyplývající ze kupní smlouvy nebo z obchodních podmínek;
  • zboží z objektivních příčin (dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat; nebo
  • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.


V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (nejčastěji však do 5 dní), a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Tento postup se neuplatní, pokud odstupujeme od smlouvy z důvodu, že jste zboží nepřevzali. V takovém případě se uplatní postup podle odst. 5.4. obchodních podmínek.


 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění (dále jen „Reklamace“) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s tímto ustanovením.

Odpovídáme vám, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že v době, kdy jste zboží převzali:

  •  zboží ujednané vlastnosti, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které jsme popsali na webovém rozhraní nebo které lze očekávat s ohledem na povahu zboží;
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Za vady na zboží neodpovídáme je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, vada vznikla na věci opotřebením způsobem obvyklým užívání, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), způsobili-li jste vadu nesprávným nebo neopatrným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, Vaším zásahem nebo mechanickým poškozením, nebo vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv.

Reklamaci uplatňujete vždy v našem sídle nebo v provozovně, a to osobně nebo písemnou formou. Při podání reklamace nám sdělíte především konkrétní popis vady, pro kterou zboží reklamujete a zboží nám doručíte, abychom mohli reklamovanou vadu řádně posoudit.

Během reklamace jste povinni prokázat zejména koupi reklamovaného zboží. Uplatnit reklamaci pro vadu vytýkanou již v minulosti, na kterou byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny, nelze.

Zboží, které budete zasílat k reklamaci nesmí být znečištěné, musí být pro přepravu řádně zajištěné a zabalené, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození, například volným pohybem v krabici. Nebezpečí škody na věci při zaslání zboží k reklamaci na nás přechází okamžikem převzetí zásilky s reklamovaným zbožím.

Reklamaci lze uplatnit do dvou let od převzetí zboží. Po uplynutí této lhůty nelze právo uplatnit, ledaže se dohodneme jinak. 

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, poté co zjistíte, že je zboží vadné. Neodpovídáme za zvětšení rozsahu poškození, pokud zboží užíváte, ačkoliv o vadě víte. V případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

V případě, že zboží má vady, máte právo zejména na odstranění vady zboží nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, máte právo zejména na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady či na odstoupení od kupní smlouvy.

O uplatnění práva z vadného plnění vám vydáme písemné potvrzení, jehož obsahem je datum uplatnění práva z vadného plnění, předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

O reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění.

Nad rámec zákonné záruční doby neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

 

8. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1. JAKÁ OPRÁVNĚNÍ MÁME K VÝKONU NAŠÍ ČINNOSTI?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. 

8.2. JAK VYŘIZUJEME STÍŽNOSTI?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci. 

8.3. JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI VZNIKU SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Tímto souhlasíte se zasíláním informací souvisejících s naším zbožím, službami nebo s naším podnikem na vaši elektronickou adresu a dále souhlasíte se zasíláním našich obchodních sdělení na vaši elektronickou adresu.


10. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Veškeré společnou komunikaci směřujeme na adresu elektronické pošty uvedenou ve vašem objednávkovém formuláři.


11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

11.1. JE OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK CHRÁNĚN AUTORSKÝM PRÁVEM?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování jakýchkoli fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. 

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

11.2. ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.


OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU PLATNÉ OD 1.1.2023

Dále si můžete přečíst, jak nakládáme s vašimi osobními údaji.